ដំណឹង

  • អគារគ្រោងដែកបានក្លាយទៅជាទិសដៅបៃតងនៃឧស្សាហកម្មសំណង់អភិវឌ្ឍន៍
    Post time: 07-13-2010

    នៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងដែលជា "ការបញ្ជាក់បច្ចេកទេសរួមមួយសម្រាប់កម្មវិធីនៃការសមា្ភារៈជញ្ជាំង" ដែលបានចាប់ផ្តើមត្រូវបានអនុវត្តនៅក្នុងខែមិថុនាឆ្នាំ 2011 បានចែងយ៉ាងច្បាស់អំពី "ការកសាងនិងការកសាងរចនាសន្សំថាមពល" ដែលមានជាតិសរសៃអាបស្តូគឺជាកម្មសិទ្ធិរបស់សារធាតុជំងឺមហារីកហើយវាជាការយ៉ាងតឹងរឹង ...អានបន្ថែម »

WhatsApp Online Chat !